Statut Fundacji

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tj. Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Fundator - ustanowionej na mocy oświadczenia woli złożonego w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej nr 13 / 8 prowadzonej przez notariusza Wojciecha Cendrowskiego Fundacji Einsteina, zwanej dalej Fundacją;, ustala statut Fundacji o następującej treści:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Einsteina. Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się logotypem;

2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań;

5. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister zajmujący się edukacją;

6. Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne;

7. Fundacja może prowadzić określoną w statucie działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego;

8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą określoną w statucie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność statutową. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej;

9. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód w całości przeznaczony jest na działania statutowe;

10. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 2.

Celami Fundacji są:

1. działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, zwłaszcza w edukacji z zakresu nauk ścisłych i technicznych;

2. tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury i nauki, współpracy międzynarodowej i ekologii;

3. tworzenie systemu szkoleń dla osób i grup podejmujących i umacniających inicjatywy społeczne i kulturalne, edukacyjne na rzecz lokalnego środowiska;

4. działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

5. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji, w tym także edukacji europejskiej;

6. tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży;

7. działania na rzecz popularyzacji nauki i edukacji zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych i technicznych;

8. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów;

9. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci i młodzieży .

 

§ 3.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej w kraju i zagranicą;

2. współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami;

3. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej, promocja i wsparcie wolontariatu;

4. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno - promocyjnej i edukacyjno - szkoleniowej;

5. organizację spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek i obozów wakacyjnych i krajoznawczych;

6. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;

7. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;

8. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi;

9. udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, jak również finansowanie stypendiów;

10. organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji;

11. inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji;

12. utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą;

13. organizację szkolnych i pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych i technicznych;

14. działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby realizacji celów fundacji;

15. organizację i prowadzenie biura, biblioteki, sal szkoleniowych i innych pomieszczeń służących realizacji celów fundacji;

16. aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i ekonomicznych;

17. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz fundacji.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 4.

1. Fundacją kieruje Zarząd, który składa się od trzech do siedmiu osób, o czym decydują - przy powołaniu pierwszego Zarządu Fundator, a później cały skład Zarządu.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres rocznej kadencji.

3. Pierwszy Zarząd Fundacji składał się będzie z trzech osób. Fundator powołują do pierwszego Zarządu następujące osoby określając jednocześnie pełnione przez nich funkcje:

Jacek Bruździński Prezes Zarządu

Piotr Pluciński Zastępca Prezesa Zarządu

Kamila StefańskaSekretarz Zarządu

4. W trakcie działania Fundacji członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez cały skład Zarządu na podstawie uchwał podejmowanych większością 3 głosów w tajnym głosowaniu. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Przed upływem rocznej kadencji Zarządu, dotychczasowy skład Zarządu powołuje nowy skład osobowy.

6. Każdy z członków Zarządu może wskazać na wypadek swojego ustąpienia osobę, która powinna być wybrana do Zarządu w jego miejsce. Do powołania takiej osoby dochodzi z chwilą podjęcia uchwały przez pozostałych członków Zarządu.

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia. Wynagrodzenie poszczególnych członków określa uchwała całego składu zarządu.

 

§ 5

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, dysponuje jej majątkiem, odpowiada za jej wyniki finansowo - gospodarcze i społeczne oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

3. Uchwały zarządu wymagane są w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zarządu.

4. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów służbowych.

 

§ 6

1. Zarząd ma prawo podjąć decyzję o utworzeniu innych organów Fundacji.

2. Zarząd uprawniony jest do dokonywania zmian w statucie Fundacji, także w zakresie zmian celów Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski, na który składa się kwota przekazana przez Fundatora w wysokości 1200 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

 

§ 8.

Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1. odpłatnej działalności statutowej,

2. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,

3. darowizn, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych,

4. dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej i inne podmioty,

5. grantów, i innych funduszy celowych,

6. działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących działalności statutowej,

7. odsetek bankowych oraz inwestycji w papiery wartościowe,

8. w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd powołuje uchwałę o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

 

§ 9.

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 10.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w następującym zakresie:

1. działalność wydawnicza; poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

2. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;

3. hotele i restauracje;

4. obsługa nieruchomości;

5. informatyka;

6. działalność badawczo rozwojowa;

7. działalność gospodarcza pozostała;

8. edukacja;

9. ochrona zdrowia i pomoc społeczna;

10. działalność związana z kulturą rekreacją i sportem.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku, podejmuje Zarząd Fundacji;

2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu, którzy podejmują uchwały większością 2/3 głosów, chyba, że uchwała w przedmiocie likwidacji stanowi inaczej;

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.